Česky English

Ing. Rudolf Kutina`, MBA

Ing. Rudolf Kutina, MBA
Visualllab.net Principal

Generace Digitáních dětí

  Nadcházející Generace Digitálních dětí bude mít poprvé unikátní možnost zcela využít počítačů i k posílení své tvořivosti v obou – imaginárním i reálném světech. Právě hledání všech smysluplných propojení zkušeností i dovedností z reálného i imaginárního světa bude jedním z největších výzev nadcházejících 20 let.

Pozmožme jim spolu!

 

Digital Kids Generation

    Upcoming Generation of Digital kids will have for first time opportunity to fully leverage computers for extending their creativity in both virtual and real worlds. Looking for meaningful intersection of experience and skills from this real and imaginative worlds will be one the digest challenge of upcoming 20 years.

Let’s help them together!

 

Visualllab – Vizuálně Výuková Labolatoř

Ústa nezapomenou co byť i jen jednou ochutnala.
Africké přísloví

    Našim záměrem je pomáhat rozvíjet u dětí aplikovanou Vizuálně-Prostorovou Představivost a Abstraktní Myšlení konstruktivistickým tvůrčím přístupem: Vymysli – Vytvoř – Vyzkoušej. Cíleně vyhledávat a podporovat takto nadané chlapce i dívky, pomáhat jim zdokonalit jejich Techné (řec. τέχνη), t.j. vyrůst v další generaci šikovných a tvořivých Umělců, Návrhářů, Architektů, Inženýrů, Technologů i Vědců integrujíc a rozšiřujíc o prvky Umění přístupy z oblastí VTTM (Věda, Technologie, Technické obory, Matematika). Aktivně doplňovat programy rozvoje dětí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, dysfázií o prvky založené na posílení jejich Vizuálně-Prostorove Představivosti a Abstraktního Myšlení, včetně individuální podpory Dvojnásobně Vyjímečných. Více o Visualllab

Visualllab – Visual Learning Laboratory

The mouth does not forget what it tasted only one time.
African Proverb

    Our goal is to help kids develop applied Visual-Spatial Imagination and Abstract Thinking with constructivists hands-on approaches wrapped around: Design – Build – Test. Systematically seeking and supporting such talented boys and girls plus help them to improve them their Technê (Grk. τέχνη) to let grow them into next generation of Artists, Designers, Architects, Engineers, Technologists and Scientists integrating and extending with ART elements STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) filed approaches. Actively extend enrichment programs for kids with dyslexia, dysorthographia, dysgraphia, dyscalculia and dysphasia by adding elements of Visual-Spatial Imagination and Abstract Thinking development including individual support for Twice Exceptional. More about Visualllab

Inspirace / Inspirations

Jak se rodí stavba (Přírůsky). / How builds grow (Iterative Design).