Visualllab

Česky English

Každý týden nové inspirace na Facebooku DYSgenio. Podpořte nás a dejte vědět přátelům.

Naše Visualllab.net Mise

Pokud píšete zajímavé role,
budou je hrát zajímaví lidé.
Paul Schrader (Scénárista)

Vidíme přicházet novou generaci Digitálních Dětí, pro které bude velmi přirozené spotřebovávat i tvořit s velkou porcí Vizuálních Příchutí.

Jak můžeme připravit naši rostoucí generaci pro tuto všeobjímající změnu?

Jak je můžeme podpořit:

 – L Vizuální formou Vyjadřovat smyslpomoci jim dokázat porozumět i použít ve své celé šíři a bohatosti rozličné Vizualní Znázornění ?
 – L Vizuální formou Vysvětlovat skutečnostrozšířit jejich komunikační dovednosti využitím různých aspektů Vizuálního Jazyka ?
 – L Vizuální formou Vyhledávat příležitostimotivovat je k zapojení jejich tvořivosti i novátorství pro zlepšení jejich představivosti i schopnosti vytvářet reálné předměty zapojením kouzelné moci Vizuálního Myšlení ?

Visualllab Schéma CZ

A pohledem z opačné strany, jak jim můžeme umožnit s pomocí vyzualizací lépe:

     1. Přijímat Informace ?      2. Získávat Znalosti ?      3. Pilovat Dovednosti ?

Můžeme k tomu využít sílu Návrhářského Přístupu a podobných právě se formujících principů k Porozumění a Vizualizaci typických modelových Persón z nadcházející příští generace Digitálních Dětí Zdůrazněním a Zobecněním získaných za pochodu poznatků ze současných špičkových technologických ukázek spolu s experimentálními metodologickými koncepty přicházejících ze zrovna budujících si svou pozici mnoho-oborových výzkumných laboratořích Bezešvě Sjednocujíc jejich současná vskutku různorodá hlavní zaměření?

Pin It

Naše Visualllab.net Vize

V roce 2014 spustí Evropská unie nový sedmiletý rámcový program pro podporu Výzkumu a Inovací s názvem Horizont 2020. Při bežném zkoumání těchto dlouhodobých záměrů je až zarážející, o kolik více úsilí je prvoplánově věnováno přicházejícím tehnologiím právě na úkor podpory budoucích tvůrců jenž je dokáží rozmanitě komerčně využít.

Dnešní 6leté děti nacházející se teprve v přípravné třídě školky budou v roce 2020 náctiletá pubertání mládež vybírající si své budoucí povolání:

Jak jim můžeme pomoci co neůplněji využít těchto nadcházejících změn?

Jak můžeme najít a podpořit jednice s mimořádným Vizuálním Nadaním?

Jak jim můžeme více přispusobit přípravu na jejich budoucí povolání?

Mimochodem mnoho výzkumníků je přesvědčeno, že je ve sklutečnosti potřeba se aktivněji dívat až za horizont roku 2025 a věnovat se také aspektům zaměstnanosti mladých lidí právě v kontextu nastupujících technologií.

Anglicky: Vizualizace na tvé cestě ke zmeně myšlení i práce (John Caswell) {Archivováno}

Můžeme se na naučení se přirozeně a efektivně komunikovat Vizuálně dívat i jako na naučení se dalšího cizího jazyka, je to vskutku zábavné, dobrodružné, celoživotní a náročné studium.

Mohly by naše děti mít možnost učit se Vizualizaci jako vitální alternativě (prvnímu či druhému) povinnému cizímu jazyku rozšiřujíc své vizuální dovednosti systematicky pěstované už od jejich útlého předškolního věku?

A právě k nalezení některých odpovědí se snažíme poskládat jako mozaiku skutečně multi-disciplinarní oborově nezávislou Vizualní Laboratoř přímo v našem srdci evropy – v Praze.

Pin It

Podpořte Visualllab.net

Nejkratší vydálenost mezi dvema lidmi
je podařená zábavná historka.
Patti Digh (Vypravěč)

Před nedávnem jsem připravoval v rámci diskuzi o budoucnosti hraček ukázky konceptů TOYS 3.0 pro neformální konferenci EDUforum.cz.

Jeden z příkladů bylo předvední použití NFC tagů a mobilního telefonu na oživení hraček i učebních pomůcek pro předškoláky, co ještě neumí číst. Nejdříve jsem hlášky namlouval svým hlasem, ale pak jsem začal experimentovat se syntézou řeči v mobilu. Když jsem později spároval telefon s BT bedničkami najednou se ozval hlasitě dosti srozumitelný ženský hlas se srandovní intonací. Můj skoro 4 letý syn přiběhl nasledován 6 letou sestrou:

= Kdo to mluvil ? (Zadýchaně vyzvídá kluk)

– Tady, to Mobil!

= Mobil nemá pusu, nemůže sám mluvit.

– Koukej, přejel jsem NFC tagem po mobilu, ale ozvalo se jen Blung Blung (Přejel jsem s ním totiž moc rychle.)

= Mobil nemá pusu, říkal jsem vám to! (Povídá smějíc se)

– Přejel jsem NFC tagem znovu, ozvalo se srandovní intonací: Ja jsem Pavouk Jana

= Kluk zamrkal a pak povídá: Mobil čte nahlas, co je na té blýskavé věci jako navigace v autě!

Názorná demonstrace, jak je mnohdy naše současné dosplelácké vnímání Digitálních Technologií uzavřeno do škatulek. Již i naše děti ale hranice tohoto škatulkování tak silně nevnímají?

Kluk odešel a já jsem se chystal pokračovat v přípravě, hlavou se mi ale začala neodbytně honit jedna vzpomínka na rezolutní prohlášení jednoho rodiče: Neblázněte! Tablet bych do ruky svému 4letému klukovi nikdy nedal!

Možná bude vskutku zapotřebí vetší změny v našem chápání nadcházející generace Digitální Dětí obklopené všudypřítomným Internetem Věcí?

Zvědavě Objevuj   →   Následuj Proud   →   Prozkoumej Budoucnost

Rád bych hlouběji prozkoumal podstatu těchto vzájemných interakcí v přicházející generaci Digitálních Dětí v mém Ph.D. tématu:

Návrh příští generace rozmanitých digitálně řízených mnoho-smyslových interaktivních prostředí pro HRU – UČENÍ – Sebe Vyjádření zaměřujíc se na přecházející generaci Digitálních Dětí berouc v úvahu také potřeby Dvakrát Vyjímečných.

Prosím, podpořte přípravu Visualllabu a prvnotní prohledávání zdrojů pro chystané Rudolfovo studium Ph.D. v oblasti Vision-Driven Design propojením na Linkedin či podporou DYSgenio na Socialních Sítích DYSgenio na YouTube , DYSgenio na Facebooku , DYSgenio na Twitteru , DYSgenio na Pinterestu

Váš Visualllab tým

Všichni máme darDOJEDNOHO!

Pin ItOur Visualllab.net Mission

If you write interesting roles,
you get interesting people to play them.
Paul Schrader (Screenwriter)

We see coming a new generation of Digital Kids, for which will be very natural to consume and to make with big portion of Visual Tastes.

How we can prepare currently growing generation for this all embracing change?

How we can support them:

 – L to visually Express meaningshelp them to be able to understand and to use in all its complexity and richness various Visual Representations ?
 – L to visually Explain factsextend their communication skills with various aspects of Visual Language ?
 – L to visually Explore opportunitiesinspire them to engadge their creativity and innovation for their imagination and make tangible stuff by utilizing various magical aspects of Visual Thinking ?

Visualllab Scheme EN

And from opposite side, how we can help them with vizualizations better:

     1. Receive Informations ?     2. Gattering Knowledge ?     3. Improve Skills ?

Can we use power of Design Thinking and similar just forming principles to Sense and Visualize typical modeled Personas of upcoming next generation Digital Kids by Highlighting and Summarizing learned on the way lessons from current bleeding edge technology previews together with experimental methodology concepts coming from just establishing multi-disciplinary research laboratories Seamlessly Integrating their currently indeed very diversified primary focuses?

Pin It

Our Visualllab.net Vision

They always say time changes things,
but you actually have to change them yourself.
Andy Warhol (Artist)

In 2014 EU will start Horizon 2020 program, the pan-European scheme to boost Research and Innovation. When you skim proposed long term focus and targets is astounding how much more they primarily focus on upcoming technologies opposite to more clearly declaring support for designers who can commercialy utilize them in very diversified manner.

Today’s 6 years old kids just entering primary school preparation classes will be in 2020 teenagers in adolescent age finally selecting their carrier path:

How we can help most of them truly fully utilize upcoming changes?

How to identify and support individuals with extraordinary Visual Gift?

How we can better adapt their preparation for their future caries paths?

By the way many researchers believe, then we need to more actively look beyond year 2025 horizon and focus also on aspects of employment of younger peoples especially in context of new technologies.

Visualizing Your Way To Changing How You Think & Work (John Caswell) {Archived}

To find some of these answers we are trying to put together as mosaic a truly multi-disciplinary field independent Visualllab. in one of most beautiful town in tho world Prague, Czech Republic

Pin It

Support Visualllab.net

The shortest distance between
two people is amusing story.
Patti Digh (Storyteller)

Some time ago I was preparing as part of discussion about future of toys demonstrations of TOYS 3.0 concepts for informal conference EDUforum.cz.

One example was demonstration of using NFC tags and mobile phone to make alive toys for preschool kids, whom can’t read yet. On the begging I just record messages with my voice, but after I start experimenting with build in phone voice syntheses feature. When I later pair phone with BT sound system suddenly I hear loudly clear women voice with funny intonation. My nearly 4 years old son run in room followed by his 6 yeas old sister:

= Who was saying that? (boy curiously)

– Here, phone does!

= Phone don’t have mouth, so it can’t speak.

– Look, I swap NFC tag against phone, but only nasty sound Blung Blung happen. (I swap it to fast!)

= Phone don’t have moth, I told you! (boy laughing)

– I swap NFC tag again, this time phone speak up with funny intonation: I am spider Ron

= Boy wink on me and comment it: Phone reads loudly, what is in this shiny thing same as navigation in car do!

This is an illustrative demonstration, how is our current perception of Digital Technologies boxed. But even our kids don’t perceive this boxing so strongly?

My boy left and I want to continue with my preparation, but I have strange feeling missing something really important, this story remind me strong message from one parent: Don’t be foolish , I will never give a tablet to hands of my 4 years old son!

May be we will need to radically change our understanding of upcoming generation of Digital Kids surrounded by Internet of Thinks?

Look Curiously   →   Follow Flow   →   Explore Future

I will like to more deeply explore nature of such interactions in upcoming generation of Digital Kids with my Ph.D. theme:

Designing next generation of rich digitally driven multi-sensory interactive environments for PLAY – LEARN – SelfExpress targeting upcoming generation of Digital Kids considering also needs of Twice Exceptional ones.

Please, support Visualllab preparation and initial Rudolf’s Ph.D. pre-study screening in area of Vision-Driven Design by linking on Linkedin or by supporting DYSgenio on Social Netwokrs DYSgenio on YouTube , DYSgenio on Facebook , DYSgenio on Twitter , DYSgenio on Pinterest

Your Visualllab team

We are all gifted ~ EVERYONE!